pspnm.zoom-a.com
UNIT PSP, PSPN MELAKA
Pusat Sumber Pendidikan Negeri Km 9 Jalan Tun Kudu Bukit Katil Melaka, 75450 Melaka.        Tel : 06 2324478, Faks : 2323262
e-mel : pspnm@zoom-a.com

| LAMAN UTAMA | KATA ALU-ALUAN | FALSAFAH PENDIDIKAN | LAGU NILAM | STAF UNIT PSP |FALSAFAH
PENDIDIKAN NEGARA"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara"
Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: